پروازها :

از مبدا مشهد به : تهران .  اهواز . اصفهان 
 از مبدا تهران به  : مشهد .  شيراز  سایر اعلانات