اطلاعيه مهم در خصوص فرم استرداد وجه
قبل از پرکردن فرم استرداد وجه از کنسل شدن بليت خود برروي سيستم فروش اطمينان کامل حاصل فرمائيد 
ارسال فرم استرداد وجه قبل از کنسلي بليت هيچگونه تعهدي را براي شرکت محور طلائي خاوران ايجاد نمي کند سایر اعلانات