تمامی بلیت ها شامل قوانین استرداد سیستمی(crcn)میباشد
بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه پروازها شامل قوانین استرداد سیستمی و نوشو بعد از پرواز جهت جریمه میباشدسایر اعلانات